image

 

 

คุณมาลินี  การุณรังษีวงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) , (TA)

ที่ปรึกษาการบัญชีและการวางระบบบัญชี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและตรวจสอบบัญชี

     ด้วยประสบการณ์ในสายตรงด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีมานานกว่า 25 ปี ทำให้เชื่อมั่นว่าปัญหาบัญชีทุกอย่างมีทางแก้ไข

ผู้ประกอบการไม่มีใครอยากทำผิด!!! เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ลูกค้าของเราได้รับแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางาน และสร้างประโยชน์จากข้อมูลที่ดีเติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

เป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจ(Stakeholder)

                                                    "บริการด้วยใจ ภายใต้มาตรฐานสากล ราคาคนไทย”   

 

ส่วนหนึ่งของปัญหาสำคัญทางบัญชี 

ยอดขายสูง ขาดทุน แต่!!! ยังต้องเสียภาษี????? 

กำไรดี  แต่ไม่มีเงินเหลือ  ขาดสภาพคล่องรุนแรง?????

ยอดขายลด งานน้อย ลดค่าใช้จ่ายส่วนไหนได้บ้าง????? 

ลูกหนี้เก็บเงินไม่ได้  สต๊อคเก่าหมดอายุ  ควรจัดการอย่างไร?????

บัญชีทำงานหนัก แต่ไม่ได้งบ  หรือ ได้มาก็ดูไม่เข้าใจ????? 

วางแผนภาษี(Tax Planning) ต้องทำอย่างไร?????

ฯลฯ

          เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส   สร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กร ด้วยการจัดการงานบัญชีที่ดี!!!
   

           

                                 

         

          ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข  รู้เร็ว!!! แก้ไขเร็ว!!! มีโอกาสสำเร็จก่อน!!!

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com