image

 

บริษัท เอ็ม วิซ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (MWIZ)

บริษัท เค สมาร์ท ออดิตติ้ง จำกัด (KSMART)


สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรองเป็นนิติบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี

     เป็นบริษัท ที่มุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี โดยปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายและมาตรฐานการทำงาน แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) , มาตรฐานการตรวจสอบที่รับรองโดยทั่วไป ,    พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อ้างอิงหลักตามกฎหมายประมวลรัษฎากร รวมถึง ใช้หลักการควบคุมภายใน    เข้ามา ประยุกต์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดทำบัญชี ภาษีอากร                    การประมวลผลข้อมูลรายงานและสารสนเทศทางการบัญชีต่าง ๆ

 


บริการของเรา
การจัดทำบัญชีและภาษี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
บริการด้านที่ปรึกษา
วางระบบบัญชี
สัมมนา
                                                            
Powered by MakeWebEasy.com