image

การวางระบบงาน ระบบบัญชี เพื่อการบริหาร

     ◎ วางระบบการปฏิบัติงานทั่วไป (Operating Work flow)                                         เพื่อผลลัพธ์ ควบคุม ป้องกันการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการ                           ทำงานของทุกฝ่าย

     ◎ วางระบบการปฏิบัติงานบัญชี (Accounting Work flow)                                      เพื่อผลลัพธ์ รายงานทางบัญชี งบการเงินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ                เป็นเครื่องมือในการวางแผนงานและการตัดสินใจในการบริหาร                              และการลงทุน

     ◎ วางระบบแบบ Off-line , On-line, On-cloud

Powered by MakeWebEasy.com