การจัดทำบัญชีแบบครบวงจร

     ◎ จัดทำบัญชีรายเดือน รายไตรมาส รายปี (Monthly,Quarterly,Yearly)

     ◎ จัดทำบัญชีภาษาไทย และ อังกฤษ

     ◎ จัดทำบัญชี On-site หรือ In-site

     ◎ จัดทำบัญชีแบบ Off-line , On-line หรือ On-cloud

     ◎ การสอบทานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน(กรณีบริษัทบันทึกข้อมูลเอง)

     ◎ ลงนามเป็น ผู้ทำบัญชี(CPD) ตามกฎหมาย

     ◎ เป็นตัวแทนบริษัทชี้แจงปัญหาต่อหน่วยงานราชการการจัดการและนำส่งภาษีอากรทุกประเภท


     ◎ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53,54

     ◎ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30,36

     ◎ ภาษีบุคคลธรรมดา  ภ.ง.ด.1,90,91

          ภ.ง.ด.1 ก.

     ◎ คำนวณเงินเดือน-ภาษี ,จัดทำ

          Pay Slip และ 50ทวิ ให้พนักงาน   

     ◎ ภาษีนิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50, 51

     ◎ ภาษีประกันสังคมและกองทุนทดแทน

     ◎ การเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อประสาน

          กับเจ้าหน้าที่ กรมสรรพากรในทุกกรณี อาทิ

       ➢ ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

       ➢ การตรวจสภาพกิจการ

       ➢ ตรวจสอบความผิดพลาดในการนำส่งภาษี

             อากร

image

การตรวจสอบบัญชี

บริษัท เค สมาร์ท ออดิตติ้ง จำกัด (KSMART)

สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรองเป็นนิติบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี     ◎ การตรวจสอบรายงานงบการเงิน (External Audit)

         เพื่อลงนามแสดงความเห็นในงบการเงินประจำปี

     ◎ การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน(Internal Audit)

          เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริต

     ◎ การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง (Special Audit)

          เพื่อมุ่งเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะที่ต้องการ

image
image

การจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก ชำระบัญชี     ◎ จดทะเบียน จองชื่อ จัดตั้งบริษัทใหม่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

         ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

     ◎ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ เปลี่ยนชื่อกรรมการ ชื่อผู้ถือหุ้น

         ที่อยู่สนญ. สาขา วัตถุประสงค์บริษัท เป็นต้น

     ◎ จดทะเบียน เลิกกิจการ เสร็จชำระบัญชี

การให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และ การบริหาร

   


     ◎ การวางแผนภาษี(Tax Planning)  ประหยัดภาษี อย่างถูกกฎหมาย

     ◎ การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis)

     ◎ การบริหารต้นทุนและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point)

     ◎ การบริหารและวิเคราะห์ส่วนเกินทุน (Contribution Margin)

     ◎ การบริหารและแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลัง

     ◎ ฯลฯ
 

ฟ
image

การวางระบบงาน ระบบบัญชี เพื่อการบริหาร    ◎ วางระบบการปฏิบัติงานทั่วไป (Operating Work flow) เพื่อผลลัพธ์

        ควบคุม ป้องกันการทุจริต และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของทุกฝ่าย

    ◎ วางระบบการปฏิบัติงานบัญชี (Accounting Work flow) เพื่อผลลัพธ์

        รายงานทางบัญชี งบการเงินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือ

        ในการวางแผนงานและการตัดสินใจในการบริหารและการลงทุน

    ◎ วางระบบแบบ Off-line , On-line, On-cloud

การจัดสัมมนาด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหารงาน
 

     ◎ การสัมมนาเพื่อผู้บริหาร และ ผู้ประกอบการ

     ◎ การสัมมนาเพื่อนักบัญชี ผู้สอบบัญชี ออกรับรอง CPD , CPA 

     ◎ การสัมมนาทั้ง In-house and public training
 


image
Powered by MakeWebEasy.com