image
การให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และ การบริหาร
 
·        
     ◎ การวางแผนภาษี(Tax Planning) ประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมาย
 
     ◎ การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis)
 
     ◎ การบริหารต้นทุนและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point)
 
     ◎ การบริหารและวิเคราะห์ส่วนเกินทุน (Contribution Margin)
 
     ◎ การบริหารและแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลัง
 
     ◎ ฯลฯ
 
Powered by MakeWebEasy.com